Mobile menu

በአሰራር ማሻሻያና ሰው ሀብት አቅርቦት ዳይሬክቶሬት

የዳይሬክቶሬቱ ዓላማ

ተቋማዊ ለውጥ ማምጣት የሚያስችል የአሰራር ሥርዓት በመዘርጋት ተገቢውን የሰው ሀይል በተገቢው ቁጥር ዕውቅት ክህሎትና ልምድ በማሟላትና ምቹና ጤናማ የሥራ አካባቢ በመፍጠር ለኢንስቱትዩቱ ተልዕኮና ራዕይ ስኬት አስተዋጸኦ ማድገግ የዳይሬክቶሬቱ ዓላማ ነው::

በ2010 ዓ.ም በብረታ ብረት ኢዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት በስራ ላይ የሚገኙ  የሰራተኞች ብዛት ዝርዝር በጸታና በትምህርት ደረጃ

 

በብረታብረትኢንዱስትሪልማትኢንስቲትዩትየሠራተኞችመረጃበክፍል  የካቲት 2011 .

.

ዳይሬክቶሬት

በመዋቅር የተፈቀደ

የትምህርትደረጃበፆታ

ጠቅላላድምር

ድምር

2ዲግሪእናከዚያበላይ

የመጀመሪያዲግሪ

ኮሌጅ(አድቫንስ) ዲፕሎማ

..ዲፕሎማ

ማንበብእናመፃፍእስከ 12

PHD

MSC

MA

BSC

BA

1

ዋና ዳይሬክተር ጽ/ቤት

9

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

1

2

 

 

 

 

3

2

5

2

የሴቶች፣ ህፃናትና ወጣቶች ዳይሬክቶሬት

8

 

 

 

 

 

1

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

1

2

3

3

የዕቅድ፣ የፖሊሲ ጥናትና የመረጃ ዳይሬክቶሬት

26

 

 

 

 

1

 

1

2

7

2

 

2

 

1

 

1

9

8

17

4

ኮርፖሬት ኮሙኒኬሽን ዳይሬክቶሬት

12

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

1

 

 

 

 

3

1

4

5

የኦዲትና ኢንስፔክሽን ዳይሬክቶሬት

8

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

 

 

 

 

 

 

1

3

4

6

የፋይናንስና የግዥ አስተዳደር ዳይሬክቶሬት

17

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

3

 

 

 

 

2

6

8

7

የንብረት አስተዳደርና ጠቅላላ አገልግሎት ዳይሬክቶሬት

152

 

 

 

 

 

1

 

 

1

3

4

6

2

3

6

36

13

49

62

8

የሰው ሀብት ልማትና ሥራ አመራር ዳይሬክቶሬት

17

 

 

 

 

 

1

1

1

3

2

 

 

 

 

1

 

5

4

9

9

የለውጥና መልካም አስተዳደር ዳይሬክቶሬት

8

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

 

 

 

 

 

 

3

2

5

10

ኢንፎርሜሽንና ዌብ ሳይት  ቴክኖሎጂ  ዳሬክቶሬት

10

 

 

 

 

 

 

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

5

11

ቴክኖሎጂ ልማት ዘርፍ አስተባባሪ

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

የመሠረታዊ ብረታ ብረት ቴክኖሎጂ ልማት ዳይሬክቶሬት

10

 

 

1

 

 

 

3

2

 

 

 

1

 

 

 

 

4

3

7

13

የኢንጂነሪንግ ምርቶች ቴክኖሎጂ ልማት ዳይሬክቶሬት

14

 

 

1

 

 

 

6

2

 

 

 

1

 

 

 

 

7

3

10

14

የኤሌክትሪክ/ኤሌክትሮኒክስና የኦፕቲካል ምርቶች ቴክኖሎጂ ልማት ዳይሬክቶሬት

10

 

 

 

 

 

 

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

5

15

የሥልጠናና የትምህርት ዳይሬክቶሬት

15

 

 

 

 

1

 

1

 

3

 

 

 

 

 

 

 

5

 

5

16

የምርት ልማትና ምርምር ዘርፍ ማስተባበሪያ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

የምርት ዲዛይንና ምርምር ዳይሬክቶሬት

18

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 

1

 

 

 

 

11

4

15

18

የምርት ልማትና ምርምር ዳይሬክቶሬት

72

 

 

 

 

1

 

4

1

1

 

20

5

1

 

3

 

30

6

36

19

የላቦራቶሪ፣ የጥራት ፍተሻና የደረጃ ዝግጅት ዳይሬክቶሬት

27

 

 

 

 

 

 

5

1

 

 

1

2

 

 

 

1

6

4

10

20

የቴክኒክ ድጋፍ ዘርፍ ማስተባበሪያ

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

የኢንጂነሪንግ አገልግሎት ዳይሬክቶሬት

22

 

 

 

 

1

 

6

1

1

 

 

1

 

 

 

 

8

2

10

22

የግብዓት አቅርቦትና የገበያ ትስስር ዳይሬክቶሬት 

18

 

 

 

 

 

 

 

1

3

1

 

1

 

 

 

 

3

3

6

23

የአ/ደ/፣ የኢ/ ሴፍቲና የኤነርጂ ዳይሬክቶሬት

17

 

 

 

1

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

4

24

የአ/ መ/ ኢንተርፕራይዞች ዳይሬክቶሬት

16

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

3

                                                                          ድምር

513

0

0

3

1

4

3

51

17

30

17

26

26

3

4

10

38

127

106

233

 

 

 

0

4

7

68

47

52

7

48

233