Mobile menu

የኤሌክትሪካልና ኤልክትሮኒክስ የምርት ዘርፍ የኤክስፓርት አፈፃፀምን በከፍተኛ ልዩነት እየመራው ነው፡፡


በብረታ ብረት እና ኢንጂነሪንግ ንዑስ ዘርፍ ትልቁ ትኩረት ገቢ ምርቶችን የመተካት ግብ ቢሆንም የንዑስ ዘርፉ ምርቶችን ወደ ተሇያዩ የዓሇም አገራት በመላክ እየተደረገ ያሇው እንቅስቃሴ አሁንም ተጠናክሮ ቀጥሏል፡፡ 

በብረታ ብረት እና ኢንጂነሪንግ ንዑስ ዘርፍ ትልቁ ትኩረት ገቢ ምርቶችን የመተካት ግብ ቢሆንም የንዑስ ዘርፉ ምርቶችን ወደ ተሇያዩ የዓሇም አገራት በመላክ እየተደረገ ያሇው እንቅስቃሴ አሁንም ተጠናክሮ ቀጥሏል፡፡