Mobile menu

በብረታ ብረት እና ኢንጂነሪንግ ንዑስ ዘርፍ ኢንዱስትሪዎች ለዜጎች የሥራ ዕድል እየተፈጠረ ነው::


የብረታ ብረት እና ኢንጂነሪንግ ንዑስ ዘርፍ ኢንዱስትሪ በባህሪው ከጉልበት ይልቅ ካፒታልን በከፍተኛ መጠን የሚጠቀም ነው፡፡ ከሌሎች የማኑፋክቸሪንግ ዘርፎች ሇየት የሚያደርገውም  ይኼው ካፒታልን በሰፊው የመጠቀም ባህርይው አንዱ ነው፡፡ 

ይህም ሆኖ ግን የአንድ የማኑፋክቸሪንግ ኢንቨስትመንት አንዱ ተግባር ለአገራዊ ኢኮኖሚ ዕድገት ከሚኖረው ፋይዳ በተጨማሪ ለዜጎች የሥራ ዕድል በመፍጠር ረገድም ማህበራዊ ኃላፊት መወጣት ያለበት በመሆኑ ለዜጎች የሥራ ዕድል እንዲፈጠር ንዑስ ዘርፉ ትኩረት አድርጎ እየሰራ ይገኛል፡፡ 

በዚህ ህብረተሰብን ተጠቃሚ በሚያደርገው የሥራ ዕድል የመፍጠር አቅምና እንቅስቃሴው የብረታ ብረት እና ኢንጂነሪንግ ንዑስ ዘርፍ በ2010 በጀት ዓመት በአዳዲስ ኢንቨስትመንት ወደ ሥራ በገቡ ኢንዱስትሪዎች፣ በአገሪቷ ከሚገኙ ክልሎችና በከተማ መስተዳድሮች በንዑስ ዘርፉ አነስተኛና መካከለኛ ኢንዱስትሪዎች ለዜጎች የሥራ ዕድል እንዲፈጠር ጥረት ተደርጓል፡፡  

 

በዚህ በተደረገው ጥረትም በበጀት ዓመቱ ብቻ ለ8,000 ዜጎች የሥራ ዕድል ለመፍጠር በዕቅድ ተይዞ የነበረ ሲሆን፣ ለ10,408 ወንድ እና 5,997 ሴት በአጠቃላይ ለ16,405 ዜጎች የሥራ ዕድል መፍጠር ተችሏል፡፡  ከዚህ አፈፃፀም ውስጥ ውስጥ የሴቶች ድርሻ 36.55 በመቶ ነው፡፡ በ2010 በጀት ዓመት ከፍተኛ የጥሬ ዕቃ አቅርቦት እጥረት የኢንዱስትሪዎችን ጤናማ የማምረት አቅም ባይፈታተን ኖሮ ከዚህ ከፍ ያለ ቁጥር ያለው ዜጋ በንዑስ ዘርፉ የሥራ ዕድል ማግኘት እንደሚችልም መገመት ይቻላል፡፡